به زودی خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری پایگاه فناوری تابین و اهداف و برنامه‌های آن در اینجا قرار خواهد گرفت.